Belgelendirme Süreci

İLK BELGELENDİRME

 • Aday, başvuruda bulunduğu meslek dalına ait ulusal yeterlilikte belirtilen teorik ve performansa dayalı sınav ve değerlendirmeler sonucunda başarılı olması halinde, ilgili Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni almaya hak kazanacaktır.
 • Aday, başvurduğu yeterliliğin bir birimi için öngörülen tüm sınavlarda (ör: T1, P1) başarılı olamaması halinde, birimi kazanabilmek için, 1 (bir) yıl içinde başarısız olduğu sınavlara tekrar girmek zorundadır. Bu süre içinde başarısız olduğu sınavlara girip başarılı olması halinde belge almaya hak kazanır. Süre 1 (bir) yılı geçtiği takdirde birim için öngörülen tüm sınavlara girmek zorundadır.
 • Adaya, başarılı olduğu her bir yeterlilik birimi (Ör:A1, A2) için, talebi durumunda, Birim Başarı Belgesi verilir. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 (iki) yıldır. Bu süre içerisinde başarısız olduğu birim/birimlerin sınavına girmelidir. Bu süre içinde başarısız olduğu birimlerden sınavlara girip başarılı olması halinde belge almaya hak kazanır. Süre 2 (iki) yılı geçtiği takdirde yeterlilik için öngörülen tüm sınavlara girmek zorundadır.
 • Aday, kuruluşumuzda veya başka bir yetkilendirilmiş kuruluşta girip başarılı olamadığı birim(ler) için kuruluşumuza birim tamamlama başvurusunda bulunup sınava kuruluşumuzda girebileceği gibi diğer yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına da başvurup sınavlarına girebilir. Bu durumda;
 • Kuruluşumuzda sınavlara girip belge almaya hak kazanamayan adaylara, başarılı oldukları birimler için talepleri halinde “Birim Başarı Belgesi” verilir.
 • Başka bir yetkilendirilmiş kuruluşta girdiği sınavlardan başarısız olduğu birim(ler) için kuruluşumuzda yapılacak sınavlara başvuran adaydan “Birim Başarı Belgesi” istenir. Birim Başarı Belgesi geçerlilik tarihinin sona ermemiş olması şartıyla, sadece başarısız olduğu birimlerin sınavlarına alınır.
 • Girdiği son sınavda başarılı olan adayın belgelendirme kararı, en son tarihli sınavı yapan belgelendirme kuruluşu tarafından verilir ve belgelendirme işlemleri gerçekleştirilir.
 • Kuruluşumuz tarafından verilen belgeler, MYK web portalından izlenir.

BELGELERİN TESLİM EDİLMESİ

 • Belge almaya hak kazanan kişinin adına MYK tarafından düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi, Genel Müdür tarafından imzalanarak Kimlik Kartları ile birlikte kuruluşumuzca kişilere teslim edilir ve takip edilir. 
 • Teşvik kapsamında bulunmayan mesleklerde belgelendirme kararı tamamlanan adayların sınav sonuçları MYK web portalına işlenir ve belge almaya hak kazanan kişiler, belge masraf karşılıklarını bankaya ödemeleri ve dekontu tarafımıza ulaştırma konusunda e-posta veya telefon ile haberdar edilir. Gelen dekontlar taranarak MYK web portalına kaydedilir.
 • MYK’ca hazırlanan belgeler kuruluşumuza ulaştığında hologram yapıştırılıp Genel Müdür tarafından imzalandıktan sonra adaylara taleplerine göre elden veya posta/kargo yolu ile ulaştırılır.
 • Belgesini elden alacak kişiler kuruluşumuza geldiklerinde Belge Kullanım Sözleşmesi imzalanır ve Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Kimlik Kartı teslim edilir.
 • Belgesini kargo ya da posta ile almak isteyen kişilere önce iki nüsha Belge Kullanım Sözleşmesi gönderilir. Kişiler, imzaladıkları sözleşmeleri kuruluşumuza geri gönderir. Sözleşmenin bir nüshası, kuruluşumuz tarafından da imzalandıktan sonra Mesleki Yeterlilik Belgesi ile birlikte ilgili kişiye posta veya kargo ile gönderilir.
 • Kişilere, kuruluşumuz tarafından posta yolu ile gönderilen her türlü yazı veya belge, iadeli taahhütlü olarak gönderilir. 
 • Verilen belgelerin geçerlilik durumu hakkındaki bilgiler, Arif Belgelendirme web sitesi üzerinde de linki verilen e-devlet kapısı üzerinden, belge sahibinin TC Kimlik numarası veya belge numarası ile sorgulanabilir. Belgelendirilen kişi ihtiyaç halinde buradan belge hakkını ispatlayabilir.
 • Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belge sahibi, belge kullanımını ve belgelendirilmiş olma statüsüne dair tüm atıfları durdurur ve belgeyi elden veya posta/kargo yolu ile en geç 10 (on) iş günü içerisinde Arif Belgelendirme’ye iade eder.

BELGELENDİRME ŞARTLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

 • Arif Belgelendirme, belgelendirme şartlarında olan her bir değişikliği, uygulanma gerekliliğini dikkate alarak 2 ay içinde belgelendirilen kişinin beyan ettiği posta/e-posta adresine yazılı olarak bildirir ve genel değişiklikleri ayrıca web adresinde duyurur.
 • Belgelendirme şartlarındaki değişiklik, adayın teorik ve performansa dayalı bilgi ve becerisinin yeniden değerlendirilmesini gerekli kıldığı taktirde yeniden belgelendirme süreci işletilir.
 • BELGE KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ VE DARALTILMASI
 • Kapsam genişletme: belgelendirilmiş kişinin talebi durumunda yapılır ve yeni başvuru olarak değerlendirilir. Belgelendirilmiş kişinin başvuruda bulunduğu kapsamdaki ulusal yeterlilikte tanımlanan sınavlara (teorik, performansa dayalı) tabi tutularak başarılı olması durumunda yeni belge düzenlenmesi şeklinde yapılır. Bu sınavlar uygun olduğu taktirde yeniden belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir.
 • Kapsam daraltma; belgelendirilmiş kişinin, belgelendirme kapsamının bir kısmında belgelendirme şartlarını karşılamada başarısızlık göstermesi durumunda belge kapsamının, karar vericinin onayı ile belgelendirme kapsamını şartları karşılamayan kısmı dışında tutacak şekilde daraltılarak yeni belge düzenlenmesi şeklinde yapılır. Kapsam daraltma talebi belgeli kişi tarafından yapıldığında çıkarılması talep edilen kapsamlar çıkarılarak yeni belge düzenlenir.

SINAV VE BELGE ÜCRETLERİ VE ÖDEME

 • Ulusal yeterlilik sınavları için belirlenmiş ücret tarifeleri, Sınav ve Belgelendirme Ücretleri Tablosunda belirtilir, geçerli olacağı yıldan bir önceki yılın sonuna kadar MYK’ya sunulur ve MYK web portalı üzerinden kamuya açık hale getirilir. MYK web portalında yayımlanmamış hiçbir ücret tarifesi uygulamaya konulmaz.
 • MYK’ya yapılacak ödemeler, MYK web sitesinde yayınlanan ilgili yıla ait “Mesleki Yeterlilik Kurumu …… Yılı Belge Masraf Karşılıkları ile Yetkilendirme Faaliyetlerine İlişkin Bedeller" dokümanı esas alınarak, dokümanda belirtilen hesap numaralarına yapılır.
 • Sınav ücretleri başvuru sahipleri tarafından, başvurudan önce ödenir ve dekont, başvuru evrakına eklenir. Başvuru sahibine kuruluşumuz tarafından fatura kesilir.
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olmayan mesleklerde belge ücretleri ise belge almaya hak kazanan kişiler tarafından, belge almaya hak kazandığının bildirilmesinden sonra yatırılır ve dekont, belge basımına esas olmak üzere kuruluşumuza ulaştırılır. Belge ücreti MYK’ya kuruluşumuz tarafından yatırılır.
 • Tek Nokta Başvurusu kapsamında başvuruda bulunan işveren; sınava girmesini istediği personelinin sınav ücretlerini kendi hesabından nakit olarak yaptığı taktirde, sınavlarda başarılı olan adayların ücret iadesi, Arif Belgelendirme tarafından işverene yapılır. Başvuru, teminat göstererek yapılmışsa; 3 sınav hakkında da başarısız olan adayların ödemesi işveren tarafından Arif Belgelendirme’ye yapılır ve bundan sonra Arif Belgelendirme, işverene teminatı iade eder. 
 • Mesleki Yeterlilik Belgesinin kaybolma, yırtılma vb. nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi ve yeniden basılması halinde, kuruluşumuzca belge masraf karşılığı dışında ilave ücret talep edilebilir. İlave ücret, belge masraf karşılığı tutarını aşamaz. Bu durumdaki aday talebini yazılı olarak kuruluşumuza iletir. Kuruluşumuzca MYK web portalından yeni belge talebi yapılır. Yeni belge, adayın talebinin kuruluşumuza ulaşmasını takip eden 10 iş günü içerisinde adaya teslim edilir. 10 iş günü içerisinde teslim edilemeyen belgeler için adaya yazılı bilgi verilir.  
 • Zorunluluk kapsamındaki mesleklerde adaylara ücretlerinin geri ödenmesi ile ilgili hususlar;  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği” ve MYK tarafından yayınlanan “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" dokümanı dikkate alınarak, 17.01.2018 tarihli “MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkındaki 01/2018 no.lu MYK Genelgesi”ne gerçekleştirilir.