Belgenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi ve İptali

BELGENİN ASKIYA ALINMASI:

Mesleki Yeterlilik Belgesi kullanımı, aşağıdaki durumlarda, uygunsuzluğun giderilmesi için belirlenen süre kapsamında askıya alınır ve belgenin geçerlilik süresine bakılmaksızın kullanımına izin verilmez.

 • Belgelendirilen kişi hakkında, hizmet alıcılarının, işverenlerin veya diğer kişilerin, belgelendirildiği ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin şikayetlerinin İtiraz ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü’ne göre değerlendirilmesi sonucu aleyhinde karar alınması,
 • Belgelendirilen kişinin kendisi ile yapılan sözleşme şartlarına aykırı davranışlarının ve MYK, TÜRKAK ve Arif Belgelendirme marka/logolarını veya belgeyi yanlışlıkla hatalı olarak kullandığının tespit edilmesi,
 • Belgeli kişinin değişiklik olması halinde kuruluşumuza iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi,
 • Gözetim veya belge yenilemede belgelendirilen kişiye beyan ettiği iletişim bilgilerinden ulaşılamaması veya belgelendirilen kişiden kaynaklanan nedenlerle gözetimin yapılamaması,
 • Gözetimde; belgelendirilen kişinin, yeterlilik şartlarını sağlamaması ya da sağladığına dair kanıtları kuruluşumuza zamanında ulaştırmaması.
 1. Bu kişinin belge durumu, MYK web portalında “Askıya alındı” ifadesiyle ilan edilir. Bu ilan aynı zamanda  üçüncü kişilerle, ilgili kurum ve kuruluşlara açıklama niteliği taşır. Ayrıca durum, beyan ettiği adresi esas alınarak kuruluşumuz tarafından Belgelendirilen kişiye yazılı olarak bildirilir.
 2. Kişi, belgenin askıya alındığının MYK web portalında ilan edilmesi ve kendisine bildirilmesinden itibaren belge kullanımını durdurmakla yükümlüdür. Aksi halde yasal işlem başlatılır.
 3. Belgesi askıya alınan kişinin, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak kuruluşumuza bildirmesi gerekmektedir. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan kişinin belgesinin geçerliliği, geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
 4. Askıya alma, uzatma ve askıdan kaldırma kararları Karar Verici tarafından alınır. Askı süresi 9 aydır. Bu süre, belgeli kişinin talebi üzerine 3 ay daha uzatılabilir.
 5. Belgenin geçerlilik tarihi bu 12 aylık süre içerisinde kalıyorsa,  belgesinin askıda olma nedeninin ortadan kalktığını ispatlayamayan adayın belgesi, en fazla belge geçerlilik süresi sonuna kadar askıda kalır.

BELGENİN İPTALİ

Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki durumlarda Karar Verici’nin kararıyla iptal edilir:

 • Belgenin askıya alınma süresi içerisinde belgelendirilen kişinin, askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırdığına dair yeterli ve ikna edici delilleri sunmaması,
 • Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması,
 • Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliğini kaybetmesi,
 • Belge geçerlilik süresi dolması,
 • Belge, logo ve markaların kasıtlı olarak hatalı kullanımı,
 • Belgeli kişinin kuruluşumuza kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunması gereken hususları kasten bildirmemesi
 • Gözetimde; belgelendirilen kişinin, ilgili yeterlilik şartlarını veya varsa değişiklik şartlarını sağlamaması,
 • Belge yenilemede; belgelendirilen kişinin, ilgili yeterlilik şartlarını veya varsa değişiklik şartlarını sağlamaması ya da sağladığına dair kanıtları kuruluşumuza zamanında ulaştırmaması.

Bu kişinin belge durumu, MYK web portalında “İptal” olarak işlenir. Bu ilan aynı zamanda  üçüncü kişilerle, ilgili kurum ve kuruluşlara açıklama niteliği taşır. Ayrıca durum, beyan ettiği adresi esas alınarak kuruluşumuzca kendisine yazılı olarak bildirilir.

BELGENİN GERİ ÇEKİLMESİ;

 • TÜRKAK veya MYK tarafından yapılan denetimlerde bir sınavın güvenilirliğini ve şeffaflığını etkileyecek usulsüzlük veya sahtecilik tespit edilmesi veya kuruluşumuzdan kaynaklanan nedenlerle bir sınavın tümü ya da sadece usulsüzlük tespit edilen adayın sınavının iptal edilmesi durumunda, belgelendirilen kişilerden belge/belgelerin iade edilmesi yazılı olarak talep edilir.
 •  Tespit edilen usulsüzlükle ilgili düzeltici faaliyet başlatılarak sonuçlarına göre işlem yapılır.
 • Durum, MYK’ya bildirilerek web portalında belgenin geçersiz olarak belirtilmesi sağlanır.
 • Yapılacak incelemede belgenin iptalini gerektiren durumların görülmesi halinde belge iptal edilir.

Belgesi iptal edilen veya geri çekilen kişi,  10 (on) iş günü içerisinde belgenin aslını kuruluşumuza iade etmekle yükümlüdür. Yazılı uyarı yapıldığı halde iptal edilen belgesini kullanmaya devam eden kişi hakkında yasal işlem başlatılır.