Politikamız

POLİTİKAMIZ

Arif Mesleki Yeterlilik Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. (Arif Belgelendirme), belgelendirme süreçlerini kaliteli, kişiler arasında fırsat eşitliğine dayalı, insan sağlığını ön planda tutan, hizmetleri için ilgili kişilere itiraz ve şikayet haklarını tanıyan, risk ve çıkar çatışmaları ile uygunsuzlukları yönetebilen, personeline eğitim ve gelişim olanakları sunan yapısıyla ulusal ve uluslararası alanda tanınmayı amaçlamaktadır. Tarafsızlık, şeffaflık, bağımsızlık, gizlilik ve eşit muamele, belgelendirme sürecinin tüm aşamalarında ana ilkelerdir.

Arif Mesleki Yeterlilik Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. (Arif Belgelendirme) olarak yetki kapsamımızdaki ulusal yeterliliklerde gerçekleştireceğimiz ölçme, değerlendirme ve belgelendirme hizmetlerini TS EN ISO 17024 standardı, TÜRKAK ve MYK rehber ve kılavuzları,  akreditasyon ve yetkilendirme kuralları ile yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir şekilde sağlamak; kalite standardımızın sürdürülmesi ve kalite yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesi için iç tetkik, iç doğrulama gibi kurumsal kontrolleri yapmak,

Ölçme ve değerlendirmenin mevzuata uygun ve doğru şekilde yapılmasını sağlamak için gereken tüm kaynakları temin etmek, ölçme ve değerlendirme prosedürlerimizi; görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek şekilde açık, adil ve önyargıdan uzak olarak düzenlemek, değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olarak verilmesini sağlamak ve doğru, ayrıntılı olarak kayıt altına almak,

Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarını da dikkate alarak herkesin ölçme ve değerlendirilme imkânına erişimi sağlamak;  ayrımcılığın önlenmesine,  ölçme ve değerlendirmenin geçerli ve güvenilir olmasına ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesine ilişkin gerekli tedbirleri alarak fırsat eşitliğini sağlamak,

Tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini ve tüm değerlendiricileri kapsayacak, açık, adil ve önyargıdan uzak iç doğrulama prosedürü uygulamak, değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlayarak sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak için geçerli ve güvenilir iç doğrulama faaliyetlerini yürüterek kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak,

Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını her bir adayın sorgulayabilmesini veya bu kararlara itiraz edebilmesini; sunduğumuz sınav ve belgelendirme hizmetlerine ilişkin şikâyetlerin dikkate alınmasını; aşamalı bir temyiz sürecinin işlemesini sağlayacak itiraz ve şikayet prosedürü oluşturarak bunu kamuya açık hale getirmek ve adayları bu prosedüre ilişkin olarak bilgilendirmek, herhangi bir itiraz durumunda aday ve ilgili değerlendiricinin uzlaşmaya varmalarını sağlamak, açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz/şikâyetin standardize edilmesi ve kayıt altına alınarak saklanmasını sağlamak,

Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmak; personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer kişilerin hem kendilerine hem de birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal yükümlülükleri bulunduğunun farkında ve ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gerektiğinde yetkileri dahilindeki eylemleri yerine getirmelerini veya bunların yerine getirilmesine nezaret etmelerini sağlayacak tedbirleri almak; iş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olmasının, gerektiği şekilde kullanılmasının, izlenmesinin ve sürdürülmesinin sağlanması amacıyla, yapılacak denetimlerde kontrollerini gerçekleştirmek; potansiyel tehlikelerin tanımlanması, yok edilmesi veya en aza indirgenmesi amacıyla yıllık iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerini yapmak;  işyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve ilgili kurumlarca talep edilen hususlara uyacak yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesisi sağlamak; iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personel ve adayların fikirlerini de alarak güvenli çalışma sistemlerini uygulamak ve risk teşkil eden durumları kontrol altında tutmak; iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanması ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasını sağlamak,

Tüm personele eşit yaklaşılarak, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasını sağlamak için, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını değerlendirmek ve eşitlik içerisinde erişimlerini sağlayacak şekilde karşılamak; yeni katılan personele işe başlamadan önce uyum eğitimi ve acil durum prosedürlerini de kapsayacak şekilde uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek,

Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak yok etmek veya en aza indirgemek; öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt vermek; açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasının standardize edilerek kayıt altına alınmasını sağlamak; kötüye kullanma durumu veya girişiminin kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunmak,

Kuruluşumuzca dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek; uygun olmadığı tespit edilen veya uygunsuzluğa neden olacağı öngörülen faaliyetlerin giderilmesi, tekrarlanmaması veya gerçekleşmemesi için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirmek,

Yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasını; çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışmasını; sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisini; çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesini sağlayacak tedbirleri almak; finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesini sağlamak; prosedürleri bu doğrultuda işletmek; öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçmek ve şeffaf bir şekilde kayıt altına almaktır.

Müdürler Kurulu Başkanı

                

                 

Müdür

Serap EKİCİLER

 

 

M. Umut TOKTAŞ

01.02.2022

 

 

01.02.2022

KED.01.01/08.02.2017/03/01.05.2019