Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

1.      Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu olarak Arif Mesleki Yeterlilik Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri Limited Şirketi (ARİF BELGELENDİRME),  24.04.2018 tarihinde AB-0220-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 15.08.2018 tarihinde YB-0179 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş bir personel belgelendirme kuruluşudur.

Kuruluşumuz; 5544 Sayılı MYK Kanunu, MYK Sınav, Ölçme-Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği, TS EN ISO/IEC 17024 Standardı ile diğer TÜRKAK ve MYK mevzuatı kapsamında, mesleki yeterlilik sınavları için başvuruda bulunan başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilen adaylar, sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazanan belge sahiplerine ait verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında işlemekte ve muhafaza etmektedir. Bu kişilere ait kişisel verilerin güvenliği, Veri Sorumlusu olarak bizim için çok önemlidir.

2.      Kişisel Verileri İşleme Amacı, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi

Sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle toplanan kişisel verileriniz; kanunlarda öngörülmesi, Kuruluşumuzun yasal yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, yasalardan doğan hakların tesisi, veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle kuruluşumuzca kayıt altına alınmakta, belirlenen süreler dahilinde saklanmakta, sizlerden gelen bildirimler doğrultusunda güncellenmekte, yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak MYK ve TÜRKAK vb. kurumlarla paylaşılmakta, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak, aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

 1. Veri sorumlusunun meşru menfaatlerinin korunması
 2. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 3. Muhafaza ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 4. Hukuki ve mali işlemlerin yürütülmesi
 5. Başvuru, sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi


3.      İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir;

 1. Kimlik Kartı bilgileri (TC.Kimlik/pasaport no, ad-soyad, doğum tarihi, uyruk, cinsiyet)
 2. İletişim bilgileri
 3. Sınav için özel ihtiyaçları belirlemek ve sağlamak amacıyla fiziksel engel bilgisi,
 4. Çalışma bilgileri (Halihazırdaki çalışma durumu, çalıştığı işyeri unvan ve iletişim bilgileri, deneyim)
 5. IBAN numarası (4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereği ücret iadelerinin yapılabilmesi amacıyla)
 6. Üye Olunan STK Bilgisi (4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereği ücret iadelerinin yapılabilmesi amacıyla)
 7. Sınav süresi ve alanı ile kısıtlı olmak üzere görsel ve İşitsel kamera kaydı

4.      Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. Maddesinden atıfla 5. Maddesinde belirtilen “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda Öngörülmesi ve Meşru Menfaati”, sınav ve belgelendirme kapsamındaki faaliyetlerin etkinlikle yürütülmesi maksadıyla; mevzuatta izin verilen kurum ve kuruluşlar ile yetkili diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

5.      Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.
Kişisel Verileriniz, yasal saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve yasalara aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip imha edilmektedir. Bu kapsamda; sınavlar süresince alınan kamera kayıtları 12 ayın sonunda, diğer belgeler ise kuruluşumuzdan talep ettiğiniz hizmetin bitiminden 12 ay sonra imha edilir.

6.      İlgili Kişinin, KVKK’nun 11. Maddesindeki Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’ nın, ilgili kişinin haklarını düzenleyen  11’nci maddesi kapsamında, İlgili Kişi olarak;

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. e ve f fıkraları uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.