Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanması Hakkında

Belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin belge masrafı ile sınav ücreti Fondan karşılanır.

İşsizlik Sigortası Kanunu Ek madde 3. Maddesinde değişiklik yapılmıştır.   Maddede yapılan değişiklik sonucunda; 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin belge masrafı ile sınav ücretinin 31/12/2019 tarihine kadar Fondan karşılanacağı öngörülmüş, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin yarısının karşılanacağı yolundaki düzenleme ise kaldırılmıştır. Değişiklik 05/12/2017 tarihinde resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

4447 İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

Ek Madde 3 – (Ek: 4/4/2015-6645/24 md.) (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti (…) (1) Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. (1)

 

(1) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 56.ncı maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.